Telekom işletmecilerine uygulanacak cezalar belirlendi

Telekomünikasyon Kurumu tarafından işletmecilere uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2.maddesinin (f) ve (g) bendine dayanılarak hazırlanan; Telekomünikasyon Kurumu tarafından, işletmecilere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin yönetmelik, 1 Ağustos 2002 tarih ve 24833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Telekomünikasyon Kurumu ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve / veya Kurum'dan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten sermaye şirketlerinin faaliyetlerinin mevzuata, sözleşmelere ve kullandıkları yetki belgelerindeki şartlara aykırı olması durumunda uygulanacak idari para cezalarına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Yönetmelikte, uygulanacak idari para cezaları kademelendirilerek uygulanma esasları gösteriliyor. Uygulanacak ceza oranları özetle şöyle:
. Kuruma verilmesi gereken bilgi ve belge ve denetlemeye ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlalin yönetmelikte gösterilen türüne göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 1-5'ine; izinsiz cihaz kullanımı, cihazların teknik özelliklerinin değiştirilmesi, tahakkuka esas bildirimlerin yapılmaması ve ödeme ihlallerinde cironun %1'ine; imtiyaz ve görev sözleşmeleriyle Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin hükümlerinin ihlali durumunda ise aynı cironun %1-3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. Hangi hallerde hangi kademede idari para cezası uygulanacağı Yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor.
. Aşırı fiyatlandırma, rekabeti kısıtlayıcı fiyat indirimleri, kullanıcılar arasında ayrım yapılması, onaylanmamış tarife gibi mevzuat hükümlerinin ihlali durumunda, işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %1'i oranında idari para cezası uygulanacak.
. Çapraz sübvansiyona yol açması durumunda işletmeciye bir önceki yıla ait cirosunun %0,5'i oranında, tarife değişikliklerini Kurum'a bildirmeme durumunda bir önceki yıla ait cirosunun %1'i oranında; zorunlu tarife teklifinin yapılmaması halinde bir önceki takvim yılına ait cirosunun %0,1'i oranında ve ihlalin devamı veya tekrarı halinde bir önceki takvim yılına ait cirosunun %0,2'si oranında idari para cezası uygulanacak.
. Kurum tarafından arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirilen ve hüküm ve koşul ve ücretleri Kurum tarafından belirlenen arabağlantı anlaşmasının şartlarına arabağlantı yükümlülüğü çerçevesinde sunulmakta olan hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın kesintiye uğratılması durumunda işletmeciye bir önceki yıla ait cirosunun %1'inden aşağı olmamak ve %3'ünü aşmamak kaydıyla Telekomünikasyon Kurulu tarafından belirlenecek oranda idari para cezası uygulanacak.
. Ulusal dolaşım yükümlülüğünün ihlali durumunda ve ulusal dolaşım yükümlüsünün ulusal dolaşım hizmetini sağlamaya başladıktan sonra hizmeti haklı bir neden olmaksızın kesintiye uğratması halinde, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun %1'inden aşağı olmamak ve %3'ünü aşmamak kaydıyla Kurul kararı ile belirlenecek oranda idari para cezası uygulanacak.
İşletmeciler arasında imzalanacak ara bağlantı sözleşmesinin Kurum'a sunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %1'ine kadar, işletmecinin yetki belgesi aldığı konudan başka bir hizmet türüne ilişkin hizmet verilmesi ve/veya yetkisinin sınırlarını aşması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %2'sine kadar idari para cezası uygulanacak.
. Bakanlık tarafından Kurum'un ve işletmecilerin görüşleri alınmak suretiyle konu ve kapsamları belirlenen, coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, belirlenmiş kaliteyi taşıyan ve herkesin karşılayabileceği şekilde makul bedel karşılığında sunulacak olan asgari hizmet türlerinin işletmeciler tarafından yerine getirilmemiş olması durumunda bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'ü oranında idari para cezası uygulanacak.
. Yönetmelikte ayrıca düzenlenmeyen durumlarda ihlal konusu fiilin tekrarı halinde tekrar eden ihlal için düzenlenmiş olan idari para cezasının üst sınırı ile bağlı kalmaksızın işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'ünü aşmamak kaydıyla idari para cezası uygulanabilecek.