Telekomünikasyon Kurumu 2 yaşında

Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı'na yeni getirilen Doç. Dr. Ömer Arasıl, ikinci kuruluş yıldönümü toplantısında net, açık, şeffaf ve tarafsız olacakları yönünde mesajlar verdi.
 
DÜZENLEYİCİ kurum olarak 4502 sayılı Yasa ile kurulan ve 15 Ağustos 2000 tarihinde göreve başlayan Telekomünikasyon Kurumu 15 Ağustos 2002 tarihinde ikinci kuruluş yıldönümünü kutladı.
Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmakla görevli Telekomünikasyon Kurumu, işletmecilerin ve bu alanda ticari faaliyette bulunanların, hizmetlerin yürütülmesi, altyapının işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve cihazları üreten veya satanların bu hizmet ve faaliyetlerini tam bir rekabet ortamı içinde gerçekleştirmelerini sağlama ve teşvik edici tedbirleri alma görevini yerine getiriyor. İkinci kuruluş yıldönümü nedeniyle Kurum binasında gerçekleştirilen kokteylde yeni göreve atanan Kurum Başkanı Doç. Dr. Ömer Arasıl ile yine göreve yeni getirilen başkan yardımcıları Esat Çıplak ve Ertuğrul Karaçuha basınla tanışma fırsatı buldular. Kurum'un ikinci başkanı Erol Alkan ile diğer kurul üyeleri de kokteylde hazır bulundular. Arasıl yaptığı konuşmada; personeline ve telekomünikasyon sektörüne ayrı ayrı mesajlar vererek, Kurum Başkanlığı görevine layık bulunmaktan dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirdi. "İçinde bulunduğumuz günler, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır yaşadığı yapısal dönüşümünün olumlu sonuçlarının bir yandan alınmaya başlandığı, bir yandan da bu eğilimin doğal bir sonucu olarak sıkıntının yoğun bir biçimde ortaya çıktığı günler. Böyle bir ortamda bu kadar güzide, güzide olduğu kadar sorumluluk taşıyan bir kurumda bulunmak ve sizlerle birlikte olmaktan mutluyum" diye konuşan Arasıl, göreve getirilişinin 10'uncu gününün Kurum'un 2 yaş gününe denk gelmesinden ayrı bir heyecan duyduğunu dile getirerek, "Günümüzde telekomünikasyon, bilgi iletişim sistemleri özellikle süper bilgi otoyolları dediğimiz tanım içerisinde aslında ağırlıklı olarak küreselleşme süreci, birtakım şanslar ve avantajlar getiriyor. Kurumumuzun da gerek kuruluş amacı gerekse bir sene gibi kısa bir sürede misyonunu yerine getirmede gösterdiği başarı hakikaten bizleri umutlandırıyor" dedi.

"Net, açık ve şeffaf olacağız"
Arasıl, konuşmasında sık sık net, açık ve şeffaf olacaklarını vurgulayarak, kurum kimliğinin oluşmasında, kurumsallaşmada şüphesiz kurumu oluşturan bireylerin vazgeçilmez birincil faktör olduğunu ve iki yıl insan hayatıyla mukayese edildiğinde; Kurum'un henüz ağlama aşamasında olduğunu söyledi.
Piyasa koşullarına uygun bir biçimde rekabeti düzenleme ve denetlemenin, devletin piyasa ekonomisine müdahalesini haklı kılan gerekçelerin başında geldiğini kaydeden Arasıl, sadece idari düzenlemeleri yapmanın yeterli olmadığını söyledi. Arasıl konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Önemli olan; idari düzenlemelerde gecikmeye tahammülü olmayan telekomünikasyon sektöründe, bilgi iletişim hizmetlerinde, bir bütün olarak değerlendirebileceğimiz serbestleştirme sürecinin gerçekleştirilmesi. Bu nedenle gerek Kurum çalışanları olarak, gerek bizleri desteklemekte hiç tereddüt etmeyeceğine inandığımız mevcut ve gelecek hükümetler olarak, gerekse de sektör temsilcileri olarak, elbirliğiyle, artık ülkemizin teknoloji ithal eden değil, teknoloji üreten (yani ürettiğini pazarlayabilen) bir ülkeye dönüşmesinde Kurumumuzun çok büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, hep birlikte, en alt kademeden en üste kadar kurul üyelerimize vereceğimiz bilgiler ve onların onayı doğrultusunda alacağımız kararlarda sorumluluğu eşit paylaşacağız. Bizlerin en önemli özelliği, şimdiye kadar olduğu gibi net ve şeffaf olmamız. Tarafsızlığımızı, idari ve mali özerkliğimizi sınırlarını bildiğimiz ölçüde gerçekleştirmek durumundayız. Seçilmişle atanmışlar arasındaki farkı çok iyi idrak ediyoruz ve bundan sonra da idrak edeceğiz. Özerkliği seçilmişlerin üstünde olan bir kurul olarak vurdumduymazlık içinde olmayacağız. Bize kanun ile sunulan bu özerklik anlayışını bir baskı unsuru olarak üzerimizde hissederek tarafsızlığımızı yitirmemeye çalışacağız.
Bütün bu prensiplerimiz, bizim gerçekleşebilir hayal diye tanımladığımız Türkiye'nin olabildiğince kısa bir sürede dünya ülkeleri içerisinde hak ettiği yeri alabilmesine katkı sağlayacak misyonumuzla; eski yönetimimizin ve kurucu başkanımızın kısa sürede çok olumlu gelişmeler sağlayarak bugüne kadar getirdiği ve bize devrettiği hizmetleri, bir bayrak niteliğinde ele alarak çok daha hızlı ve süratli bir biçimde, bizden sonra gelecek yönetimlere teslim etmek anlamında yerine getireceğiz. En azından ben şu anda bu sorumluluğu sizlerle ilk günden beri paylaşmaya başladığımı hissediyorum. Dolayısıyla yönetim anlayışımızda ve dışarıya karşı ilişkilerimizde hep bir bütün, tek yumruk gibi olacağız."

Telekomünikasyon Kurumu AB uyumlu çalışıyor
Kurum, kuruluşundan bu yana yaptığı ve yapacağı düzenlemeleri AB müktesebatı ile uyumlu bir şekilde yürütmeye gayret gösterirken; Kurum tarafından yapılması düşünülen düzenlemelerle ilgili olarak bir uyum takvimi oluşturulmuştu. Kurum, uyum için son tarih olarak Ulusal Program'da orta vade için öngörülen 2004 yılını belirlerken, ayrıca Türkiye-AB mali işbirliği sürecine hazırladığı proje başvuruları ile katılıyor. Kurum, İdari İşbirliği Fonu kapsamında Kurum'a yönelik mali yardımların faaliyete geçmesi amacıyla gerekli girişimleri de başlatmış bulunuyor.
Kurum ayrıca, Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda telekomünikasyon sektörü ile ilgili Ulusal Program'da verilen taahhütleri zamanında yerine getirmek ve Avrupa Komisyonu'nun telekomünikasyon alanında aldığı kararların ülkemize uyarlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri de yapıyor. Mevzuatların uyumlaştırılması kapsamında R&TTE (Radio and Telecommunication Terminal Equipment - Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları) Direktifleri çerçevesinde 'Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına Dair Yönetmelik'i hazırlarken, özel ve tüzel kişilerin ithal izin taleplerini R&TTE Direktifleri kapsamında değerlendiriyor ve ithal izin belgeleri düzenliyor. Böylece, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalatında R&TTE Direktifleri kapsamındaki standartlara uygun cihazların ülkemize girişi sağlanıyor.

Bugüne kadar yapılanlar 20 maddede toplandı
İkinci kuruluş yıldönümü nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Kurum'un kuruluşundan bugüne kadar yaptığı düzenlemeler, etkinlikler ve diğer faaliyetler 20 madde altında toplanarak, yapılanlar özet bir şekilde anlatıldı. Telekomünikasyon Kurumu kuruluşunun üzerinden geçen iki sene içinde idari yapılanması dahil, oldukça önemli çalışmaları başlatırken; bu çalışmalardan bir kısmı sonuçlandırıldı bir kısmı ise hala sürüyor. Kurum'un son bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları şunlar:

1) Telekomünikasyon sektöründe rekabet ortamının oluşturulması, teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, ülke genelinde telekomünikasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile tüketicilerin korunması konularını gözeterek tarifelerin onaylanmasına ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları tespit etmek amacıyla hazırlanan "Tarife Yönetmeliği" 28 Ağustos 2001 tarih ve 24507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2) "Tarife Yönetmeliği"nin 7'nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince, Türk Telekom'un kullanıcılara sunduğu bazı telekomünikasyon hizmetlerinde uygulanacak tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi'ne göre onaylanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere "Türk Telekom Tarifelerine Tavan Fiyat Yöntemi'nin uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ" hazırlanarak 11 Ocak 2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında yer alan verimlilik (X) faktörü 28 Aralık 2001 tarih ve 2001/429 sayılı Kurul Kararı ile yıllık 7,55 puan olarak belirlendi. Mobil şebeke işletmecilerinin hizmetlerinde uygulayacakları azami fiyatlar ve azami standart tarifeler, İmtiyaz Sözleşmeleri hükümleri gereği, altı ayı geçmeyen sürelerde Kurum'ca belirleniyor ve işletmeciler tarafından yapılan fiyat değişikliklerinin azami fiyat sınırları içinde kalıp kalmadığı denetleniyor.

3) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasası'nın değişik 10'uncu maddesinde öngörülmüş olan Ulusal Dolaşım yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla "Ulusal Dolaşım Anlaşması Yapılması ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 8 Mart 2002 tarih ve 24689 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4) Kurum 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasası uyarınca ara bağlantı sağlama yükümlülüğü bulunan işletmecilere ve ara bağlantı talep eden işletmecilere uygulanacak hükümleri içerecek ara bağlantı yönetmelik çalışmalarını sürdürürken, GSM 900 işletmecileri ve Türk Telekom arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ara bağlantı konusundaki anlaşmazlık halinin çözümü maksadıyla, taraflar arasındaki "Şebekeler arası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi" çerçevesinde; anlaşmazlığın çözümüne yönelik Kurul Kararı alınarak taraflara tebliğ edildi.

5) Kurum, GSM baz istasyonları da dahil yaklaşık 100 bin cihazı kapsayan "10 kHz - 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kamuoyunda da titizlikle takip edilen özellikle baz istasyonlarıyla ilgili olumsuzlukları giderirken, Güvenlik Sertifikası uygulamasını başlattı. Kurum, yönetmelik kapsamında 6'sı üniversite olmak üzere toplam 20 ticari firma/kurum/kuruluşa GSM baz istasyonlarının ölçümüne yönelik Ölçüm Yetki Belgesi düzenlerken, söz konusu ticari firma/kurum/kuruluşların denetim faaliyetlerini de sürdürüyor.

6) Kurum, Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda telekomünikasyon sektörü ile ilgili Ulusal Program'da verilen taahhütleri zamanında yerine getirmek ve Avrupa Komisyonu'nun telekomünikasyon alanında aldığı kararların ülkemize uyarlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve ilgili mevzuatların uyumlaştırılması kapsamında R&TTE (Radio and Telecommunication Terminal Equipment - Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları) Direktifleri çerçevesinde 'Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına Dair Yönetmelik'i hazırlarken, özel ve tüzel kişilerin ithal izin talepleri R&TTE Direktifleri kapsamında değerlendiriliyor ve ithal izin belgeleri düzenleniyor. Böylece, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalatında R&TTE Direktifleri kapsamındaki standartlara uygun cihazların ülkemize girişi sağlanıyor.

7) Kurum, 4673 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, Türk Telekom ile Görev Sözleşmesi'ni 11 Şubat 2002 tarihi itibariyle; Aycell ile GSM Görev Sözleşmesi'ni 8 Şubat 2002 tarihi itibariyle; Turkcell ve Telsim ile İmtiyaz Sözleşmesi'ni 13 Şubat 2002 tarihi itibariyle; İş-Tim ile İmtiyaz Sözleşmesi'ni 11 Nisan 2002 tarihi itibariyle imzaladı.
Telekomünikasyon hizmetleri sunmak ve/veya altyapıları kurmak ve işletmek isteyen sermaye şirketlerine 2'inci (ikinci) Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve/veya Genel İzin verilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "2'inci Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", 4 Şubat 2002 tarih ve 24661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum, bu tebliğden sonra yapılan başvuruları değerlendirerek, 30 Temmuz 2002 tarihi itibariyle, 17 adet 2'inci Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve 32 adet Genel İzin yetki belgesi düzenledi. Yetki belgelerinden 306.500 Dolar lisans ücreti, 55.170 Dolar ise KDV olmak üzere toplam 361.670 Dolar hazineye yatırıldı.

8) Kurum, Milli Frekans Planı'nı hazırlarken, plan Web sayfasında kullanıcılarla sektörün bilgisine sunuldu. Milli Frekans Planı (İngilizce versiyonu), ERO EFIS veritabanında yayınlanması için ERO'ya gönderilirken, yurt içi ve dışındaki telekomünikasyon sektöründe çalışan firma ve uluslararası birliklerin bilgiye hızla ulaşması sağlanıyor.

9) Gelişen teknolojilerin ülkemizde de uygulanabilmesi amacıyla TETRA, UMTS, FWA, Sayısal Yayıncılık konularında sektöre bilgi verildi.

10) Türkiye'de adil ve serbest rekabete dayalı dinamik bir telekomünikasyon sektörünün oluşturulması; sektörün kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi; bu hedeflere erişmek için gerekli stratejik kararların alınması ile uygulamada ortaya çıkması muhtemel aksaklıkların giderilmesine yönelik araştırmaların yapılması; genel strateji ve politikalar hakkında sektörün tüm ilgili tarafları arasında sağlıklı bir bilgilenme ortamının oluşturulması; yapılacak bilimsel araştırmaların desteklenmesi maksadıyla Kurum öncülüğünde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Telekomünikasyon Stratejileri Danışma Konseyi oluşturmak için Telekomünikasyon Stratejileri, Araştırmaları ve Geliştirme Vakfı'nın kurulması için çalışmalara başlandı.

11) Kurum, 3.kuşak iletişim sistemlerine yönelik olarak, UMTS Ulusal Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve tüketici temsilcilerinin katılımlarıyla çalışmalarına başladı.

12) Kurum, dünyadaki eğilim ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) yaklaşımını da dikkate alarak serbestleşmenin ülkemize olabilecek etkilerini araştırıp, bu çerçevede değişik konularda hazırlanan raporları Ulaştırma Bakanlığı'na sundu.

13) Kurum, kuruluşundan bu yana yaptığı ve yapacağı düzenlemeleri AB müktesebatı ile uyumlu bir şekilde yürütmeye gayret gösterirken, bu nedenle Kurum tarafından yapılması düşünülen düzenlemelerle ilgili olarak bir uyum takvimi oluşturularak, uyum için son tarih olarak Ulusal Program'da orta vade için öngörülen 2004 yılını belirledi. Kurum, ayrıca Türkiye-AB mali işbirliği sürecine hazırladığı proje başvuruları ile katılırken, İdari İşbirliği Fonu kapsamında Kurum'a yönelik mali yardımların faaliyete geçmesi amacıyla gerekli girişimleri başlattı.

14) Ülkemiz ev sahipliğinde ve kendi organizasyonuyla 18-27 Mart 2002 tarihleri arasında İstanbul Lüfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, açılışını Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'in yaptığı, 3'üncü Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı'na ITU üyesi 189 ülkeden 60'a yakın bakan veya bakan yardımcısı ile 1.364 delege katılırken, Kurum, konferans organizasyonu ve yönetimindeki başarısından dolayı ITU tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

15) Kurum ile TÜTED tarafından ortaklaşa düzenlenen "2'inci Ulusal Telekomünikasyon Düzenlemeleri Sempozyumu" 17 Mayıs 2002 tarihinde İstanbul'da yapıldı. Sempozyuma telekomünikasyon sektörünün tüm bileşenlerinin yoğun ilgisi ve katılımı sağlandı.

16) Ulusal frekans spektrumunun izlenmesi, spektrum doluluğunun ölçülmesi, lisanslı ve lisanssız yayınların tespiti, kaplama ve enterferans sorunlarının çözümlenmesi ve istatistiksel veri elde edilmesi amacıyla Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Erzurum olmak üzere 7 bölgede gelişmiş imkan ve özelliklere sahip bir monitör sistemi kurulması için sürdürülen Milli Monitör Sistemi (MMS) Projesi kapsamında; Ankara, İstanbul ve Diyarbakır bölge müdürlüklerine ait olanlar 2001 yılında işletmeye alındı. Kurum, diğerlerinin de 2002 yıl sonuna kadar bitirilmesini hedefliyor.

17) "Telekomünikasyon Kurumu tarafından işletmecilere uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik", 1 Ağustos 2002 tarih ve 24833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18) Halihazırda ülkemizde, Türk Telekom tarafından 1993 yılında geliştirilen numaralandırma planı kullanılırken, Kurum 2002 yılı sonuna kadar bu planı gözden geçirerek, ses iletiminde tam liberalleşmenin sağlanmasıyla piyasaya yeni girecek işletmeciler ile numara tahsisi gerektirecek yeni hizmetleri değerlendirecek, bu doğrultuda bir ulusal numaralandırma planı hazırlayacak. Kurum, oluşturulan plan dahilinde adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan kriterlere dayalı olarak numara tahsisinin yapılması, numaranın etkin rekabetini destekleyecek şekilde kullanımının temini ve denetiminin sağlanmasını hedefliyor.

19) Kurum, afet ve olağanüstü hallerde, ülkemizin önceden hazırlıklı olarak, can ve mal kaybının en aza indirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve dernekler nezdinde afet ve olağanüstü hal haberleşmesi ile deprem araştırma ve ikaz sistemlerinin kurulması ve kullanılması konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında daha sıkı bir koordinasyon sağlanması amacıyla; mevcut ve olabilecek telsiz taleplerinin değerlendirilmesi maksadıyla AFET-2001 Milli Kriz Yönetimi oluşturdu. Kurum, afet ve acil durum haberleşme sisteminin hazırlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında haberleşme ve koordinasyonu, mevcut sistemlere oranla daha geniş ve hızlı bir şekilde sağlayacak olan TETRA ve benzeri sayısal 'trunk' sistemlerinin kurulması amacıyla kendi koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmaları sürdürüyor.

20) Kurum, yapacağı düzenleme faaliyetleri için gerekli verileri toplarken, tüketicilerin katkılarını da sağlamak amacıyla, (199) Tüketici Şikayetleri Merkezi oluşturarak, çalışmalarına başladı.