Türkiye ile Güney Kore arasında bilişim köprüsü kuruluyor


Türkiye Bilişim Vakfı, Güney Kore'nin bilişim alanındaki en etkili sivil toplum örgütü KADO ile “İyi niyet anlaşması” imzaladı. Anlaşmayla, bilişim alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ve özellikle e-devlet uygulamaları ile dikkatleri çeken Güney Kore ve Türkiye arasında bilişim köprüsü kurulması hedefleniyor.

Behçet Envarlı
Yeongi Son
Bilent Gönç

Türkiye ve Güney Kore arasında ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak, bilişim alanında iş birliği yapmak ve ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile KADO (Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion) arasında “İyi niyet anlaşması” imzalandı. Anlaşma nedeniyle 16 Nisan 2005, Cumartesi günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Güney Kore Haberleşme ve Bilişim Bakanı Daeje Chin, KADO Başkanı Yeongi Son, TBV Başkan Yardımcısı Bülent Gönç, TBV Genel Sekreteri Behçet Envarlı ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

İki sivil toplum örgütü bu anlaşma ile Türkiye ve Güney Kore arasında bilişim köprüsü oluşturarak, bilgi akışı sağlamayı, bilişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı ve her iki toplum için ilerlemiş sayısal yaşam fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin bu anlaşmayla Güney Kore'nin bilgi birikimini paylaşabileceğini belirten TBV Başkan Yardımcısı Bülent Gönç, bilgi toplumu olma yolunda son yıllarda hızlı adımlar atmış Güney Kore'nin Türkiye için bir model oluşturabileceğini söyledi. Gönç, “Bu iş birliğinin Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşme sürecine önemli katkıları olacağını düşünüyoruz” dedi. TBV Genel Sekreteri Behçet Envarlı ise, Türkiye'nin bilgi ekonomisine geçiş için yoğun çaba içinde olduğunu bu çabaların yasal reformlarla da desteklenmesi gerektiğini belirtti. Envarlı, “TBV olarak bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi kadar bu teknolojilerin bilinçli ve verimli kullanılması üzerinde de önemle duruyoruz” dedi.

Törene katılan Güney Kore Bilişim ve Haberleşme Bakanı Daeje Chin ise 80'lerde başlayan ve 90'lı yıllarda artarak devam eden yatırımlar ile ülkesinin bu alanda uluslararası bir güç haline geldiğini söyledi. Bakan Chin, BT-Bilgi Toplumu sektörünün Güney Kore ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Chin, “ Kore'nin göstermiş olduğu başarıyı yeterli bulmuyoruz. Çünkü günümüzün ‘kazanan hepsini alır' anlayışı, en iyi teknolojiye sahip olan ve üreten ülkelerin hayatta kalmasına izin veriyor” dedi. Küresel rekabet koşullarında gelecekte de varolabilmek amaçla ülkesinin BT stratejisi oluşturduğunu belirten Daeje Chin, Güney Kore BT stratejinin önemli adımlarını ve hedeflerini sektörün önde gelen temsilcileri ile paylaştı.

Türkiye Bilişim Vakfı

“Türkiye'yi Bilgi Toplumu” olarak görme ülküsünü gerçekleştirmek için Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 14 Nisan 1995 günü kurulmuştur. Öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan TBV, bu hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.

Küreselleşme sürecinde, uluslararası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye'nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan tek vakıftır. Öncelikle Eylem Planının bir an önce uygulamaya konulması için çaba harcamış, yeni ve farklı bir örgütlenmeye gidilmesi için yoğun girişimlerde bulunmuş ve bu yoğun çabalarının bir sonucu olarak da e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'nun oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. TBV, Türkiye'yi bilgi toplumuna taşıyacak ve AB ülkeleri düzeyine gelmesini sağlayacak e-Dönüşüm Türkiye'nin başarıya ulaşmasına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda hükümete görüş ve önerilerini aktarmanın yanında, bazı projelere de teknik desteğini sürdürmektedir. “Dış Ticaret Uygulamalarında e-Belge” projesi buna iyi bir örnektir. Diğer taraftan başarılı e-Devlet çalışmalarını “e-TR Ödülleri” ile özendirmeye çalışmaktadır.

Türkiye'de İnternet üzerinden e-iş, e-ticaret, e-devlet gibi uygulamaları yapabilmek için teknik altyapının hazır olması gerekmektedir. e-imza yasasının uluslararası standartlara uygun biçimde çıkarılmasına görüş bildirerek katkı vermiş, diğer taraftan “e-güven altyapısının” kurulması yönünde yoğun çalışmalar yapmış, oldukça zorlu bir süreçten sonra bugün itibariyle olumlu bir noktaya gelinmiştir.

Türkiye'nin Bilgi Toplumuna dönüşmesi için e-Devlet çalışmaları yanında, diğer e-İş, e-Öğrenme, e-Sağlık kavramları kapsamındaki uygulamaların da hayata geçmesi için çaba harcamış, bu kapsamda e-öğrenme konusunda uzaktan eğitimin Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli rolü olacağını düşünerek sektör firmalarının, üniversitelerin ve bazı kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalışma grubu aracılığı ile “TBV Uzaktan Eğitim Kılavuzu”nu hazırlamıştır. Kılavuz, hem bu alanda ürün geliştirenlere, hem de bu ürünleri kullananlara belli standartlara uyulması konusunda öneriler içermektedir.

Türkiye'nin rekabet edebilir bir ülke haline gelmesinde, kendi ürünleri ile dünya piyasalarında yer almasında araştırma geliştirmenin (Ar-Ge) önemi nedeniyle TBV, AB tarafından 4 yılda bir yürürlüğe konulan ve Avrupa çapında Ar-Ge çalışmalarını özendiren çerçeve programlarının altıncısına katılması yönünde önemli ölçüde çaba harcamıştır.

Türkiye Bilgi Toplumuna dönüşürken hukuksal altyapının da buna uygun düzenlemeler içermesi gerektiğine inanan TBV bu konuda da öncü olmuş, “Beyaz Kitap” çalışmasını gerçekleştirmiştir.

KADO (Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion)

Güney Kore'nin bilişim alanında en etkili sivil toplum örgütü olarak kabul edilen KADO sosyal sınıf, din, yaş ve milletler arasında süregelen sayısal kullanım ayrılığının düzenli ve kapsamlı bir şekilde azaltılması amacıyla 1984 yılında kurulmuştur.

Öncelikli hedefi ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi için ortam yaratmak olan KADO, aynı zamanda küresel bilgi eksikliğinin kapanmasına öncülük eden bir sivil toplum örgütüdür. Uluslararası iş birliğini arttırarak bilgi eksikliğini kapamaya yönelik bilgi alış verişinde bulunmak ve gelişen ülkelerin sayısal alanda ki eksikliklerini gidermeye yardımcı olacak yolları uygulamaya geçirmek de KADO'nun hedefleri arasında yer almaktadır.

KADO, toplumun becerisini teşvik etmek amacıyla özellikle yaşlılar, özürlüler ve okuma yazma bilmeyenlere yönelik çeşitli ulusal bilgi eğitimi projeleri yürütmektedir. KADO, bu alanda sosyal bilincin artırılması ve bilişim teknolojilerinin kötüye kullanımını engellemeye yönelik halkla ilişkiler çalışmaları da gerçekleştirmektedir.