Siemens Orta - Güney Avrupa Bölgesel İş Geliştirme Merkezi

Selim Güven
Siemens Bölgesel İş Geliştirme Merkezi
Küreselleşme ve bunun sonucu artan rekabet, şirketleri yeni arayışlara ve çözümlere doğru itmekte, iş hacimlerini ve karlılıkları büyütmek ve geleceğe daha güvenli bakabilmek için olanaklar sonuna kadar kullanılmaktadır. Mevcut ve gelişmekte olan pazarlara, halen uygulanmakta olanlardan daha farklı stratejilerle ve yöntemlerle yaklaşılmakta ve fark yaratma ve bunları pazarda gerçekleştirme hedeflenmektedir. Bu bağlamda yüksek büyüme potansiyeli olan pazarların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve kaynakların artan oranda ortak kullanımının sağlanması amacı ile Siemens Orta-Güney Avrupa Yönetim Kurulu tarafından

alınan karar çerçevesinde Ekim 2000 tarihi itibariyle Bölgesel İş Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Türkiye'nin dışında Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İsviçre, Macaristan, Makedonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yugoslavya ve Yunanistan'dan oluşan bölge, dünya cirosunun yaklaşık olarak % 12'sini sağlamakta olup bünyesinde 50.000 civarında çalışan yer almaktadır. Fakat söz konusu bölgenin belki de en önemli özelliği Avrupa'nın en yüksek büyüme rakamlarına sahip ülkeleri barındırmasıdır. Orta - Güney Avrupa Bölgesel İş Geliştirme Merkezi Siemens içerisinde bir ilk olup diğer bölgeler için de örnek oluşturmaktadır.
Yaklaşık 180 milyon insanın yaşadığı Orta - Güney Avrupa Bölgesinin diğer belirgin yanları arasında Avrupa'nın kişi başına geliri en düşük ve en yüksek ülkeleri içermesi ve yakın zamana kadar sıcak savaşlara ve büyük insani acılara sahne olması ve gerilimlerin ve düşmanlıkların henüz küllenmekten çok uzak olmasıdır. Diğer taraftan Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra hızla dışa açılan ve dünya ekonomisi ile bütünleşmeye çalışan ülkeler ise büyük miktarlarda yabancı sermaye çekmekte ve hızla kalkınmaktadır. Ayrıca söz konusu ülkelerde özelleştirme önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürmektedir. Bölgedeki bilgi birikimi ile, hızla gelişmekte olan pazarların birleştirilmesi yeni iş potansiyelleri yaratarak Avrupa'nın gelişmeye en açık bölgesini oluşturmaktadır. Özellikle bölgede barışın yeniden ve kalıcı olarak tesis edilmesi ile yeni oluşacak pazarlarda yeni iş modellerinin uygulanmasının nispeten daha kolay olacağı ve hızlı gelişme sağlayacağı açıktır. Avrupa Topluluğu özellikle Balkanlar için sınırlar ötesi işbirliği ve kalkınma projelerini desteklemekte ve bu amaçla fonlar sağlamaktadır.
Sinerjiler Ve Bölgeye Özgü Çözümler Bulunarak
· yeni pazarların,
· yeni iş alanlarının ve
· yeni iş modellerinin
belirlenmesi ve bunların hızla ve uygun maliyetlerle iş imkanlarına dönüştürülmesi kaçınılmazdır. Halen bölgeye yapılan yatırımlar ve bu çerçevede yatırım ve ithalat - ihracat yapan Türk şirketlerinin varlığı da bunun bir delilidir.
Bölgesel iş geliştirme yaklaşımı aşağıda sıralanan ana stratejiler etrafında şekillenmektedir:
· Elektronik işin (e-business) artan önemi ve yakın gelecekte oynayacağı rol nedeni ile bölgesel sinerjilerin ve büyüklüklerin göz önüne alınacağı bölgesel bir elektronik iş kavramının oluşturulması,
· Başta elektrik üreticisi ve dağıtıcısı şirketler olmak üzere müşteri grupları bazında elektronik pazar yerleri oluşturulması,
· Bölge ülkelerinde konvansiyonel hizmet işlerinin ötesinde yeni ve katma değeri yüksek hizmet türlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve bu şekilde yerel katma değerin de artırılması,
· Ülkelere özgü ürün, sistem ve çözümlerin diğer pazarlara da uygulanarak yeni iş imkanları yaratılması.
Bununla hedeflenen oturmuş, mevcut işlerden çok yeni iş modelleri, alanları ve çeşitli ürün, hizmet ve sistemlerinin bir arada kullanılabileceği kompleks çözümler geliştirmektir.
Bölgesel yaklaşım işbirlikleri açısından bir sınırlama olarak da görülmemelidir. Bölge ülkelerdeki bilgi birikimleri, pazarlardaki ve müşteri beklentilerindeki benzerlikler ve iş hacimlerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkacak bölgesel sinerji etkileri hedeflenmekle birlikte Bölgesel İş Geliştirme Merkezi diğer ülkeler ve bölgeler ile işbirliği ve en iyi uygulamaların paylaşılması için de bir platform oluşturmaktadır.

Projelere Kısa Bir Bakış:
Elektronik Şirket İçin Orta - Güney Avrupa Ortak Oluşumu
Orta - Güney Avrupa Bölgesi için, Münih merkezli Siemens "Center of e-Excellence / e-Mükemmellik Merkezi" ile birlikte bölgesel elektronik iş (e-business) platformları oluşturulmaktadır.
Bu Çerçevede
· Bölge ülkelerinin ve bölgedeki Siemens şirketlerinin elektronik iş ortamına hazırlıklılık (e-readyness) durumunun ve bu konudaki faaliyetlerin belirlenmesi,
· Bölge ülkeleri ile işbirliği içerisinde bölgesel bir elektronik iş kavramının geliştirilmesi,
· Tanımlanan müşteri grupları için elektronik pazar yerleri oluşturulması,
· İş süreçlerinin bu kavrama uygun hale dönüştürülmesi,
· Bölgelerdeki çapraz satış stratejilerinin ve hizmet işlerinin müşteri grupları (altyapı, endüstri vb) bazında desteklenmesi,
· Uygulama için detaylı proje planları ve bölgesel bazda sanal elektronik iş organizasyonları ,
· Oluşturulan elektronik pazar yerleri için yönetim modellerinin belirlenmesi,
· Bölgesel ve yerel elektronik iş kuluçkalarının (incubator) oluşturulması
gibi konuların ele alınması gereklidir.
Ülkelerin elektronik işe hazırlıklılığına (e-readyness) bakıldığında Türkiye'nin sabit ve mobil telefon hatları, Internet penetrasyonu, rekabete açıklık, hukuki ve ekonomik altyapı açılarından alt sıralarda kaldığı gözlenmektedir. Buna karşılık şirket bazında yapılan analizler Siemens - Türkiye'nin elektronik ticarete hazırlıklılık (Internet'e erişim, çalışan başına PC sayısı, şirket içi elektronik ortamın ve hizmetlerin kullanımı, SAP kullanımı, elektronik iş kavramı vb.) kriterleri açısından bölgenin en hazırlıklı bir iki ülkesi arasında olduğu yönündedir ki, bu durum yönetimin elektronik şirkete geçiş konusundaki kararlılığının ve Siemens'in Türkiye'ye verdiği önemin önemli bir göstergesidir.

Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketlerine Yönelik Bölgesel Bir Pazar Yeri
Bölgesel elektronik iş platformu çerçevesinde atılan ilk somut adım enerji üretim ve dağıtım şirketlerine yönelik olarak hazırlanan bölgesel bir elektronik pazar yeridir. Bu proje, hedef seçilen müşteri grubunun ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek üzere hazırlanmış olup, bir boyutu ile müşteriye kendi dilinde hitap eden ve yerel özellikler içeren, uluslararası/bölgesel diğer boyutu ile Siemens'in dünyadaki geniş ürün, hizmet ve çözüm paletine, enerji sektöründeki gelişmelere, haberlere, oluşturulan yeni iş modellerine vb erişim olanağı da sağlayan bir özellik taşımaktadır.
Söz konusu elektronik pazar yeri, yeni proje önerilerinin ve iş olanaklarının tartışıldığı bir ortam olduğu kadar bilgi ve tecrübelerin değişimi ve paylaşımı, ürün, hizmet ve çözümlerin siparişinin verilebilmesi, verilmiş siparişlerin takibi, proje planları ve yönetimi, elektronik öğrenme (e-learning) vb için de bir ortam oluşturmaktadır. Bu özellikleri ile Siemens bünyesinde bir örnek proje olarak görülmekte ve özel olarak fon desteği almaktadır. Bölge ülkelerinde elektrik sektörlerinde yürütülen liberalizasyon çalışmalarına paralel olarak ülkeler arası enerji alım satımının dışında farklı ülkelerdeki enerji üreticisi, dağıtıcısı ve kullanıcılarının birbirleri ile olan ilişkileri bu tür bölgesel bir elektronik pazar yerini daha da ilginç kılmaktadır.

Hizmet İş Kavramının Geliştirilmesi (Service Business)
Pazarların dışa açılması, teknoloji ve bilginin yaygınlaşması ve nakliye olanaklarının artması ile artan rekabet ve bunun fiyatlar üzerindeki baskısı kar marjlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ürün farklılaşması ve bunun ötesinde müşterilere, ürün yerine bu ürünlerin de içerisinde yer aldığı katma değeri daha yüksek hizmetler sunmak yıllardır artan oranda başvurulan çözümler içerisinde yer almaktadır. Siemens olarak Orta-Güney Avrupa Bölge ülkelerinde yürütülen danışmanlık, sistem entegrasyon, tesis yönetimi, finansal hizmetler, proje yönetimi, lojistik gibi üründen bağımsız hizmet işlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Özellikle dış kaynak kullanımı kavramı ile birlikte yürütülen ve müşterilerle ortaklıklara kadar giden, ''işlet'' ya da ''yap-işlet'' türü iş modelleri söz konusudur. Siemens Türkiye olarak EGS ile birlikte kurulan ve tesis işletmeciliğini yürütecek olan yeni şirket bu düşüncenin bir ürünüdür. Müşteriler artan oranda bütünsel çözümler aramakta ve mevcut ürün ve hizmetler bu bütünsel çözümlerin bir parçası olarak ve bu bütünsellik içerisinde pazarlanır hale gelmektedir.
Üretilen projeler ve yeni iş modellerine bağlı olarak bölgede bilgi birikimi merkezleri oluşturulması hedeflenmektedir. Bu şekilde ulaşılacak ölçeklerle belirli bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri tarafından optimum maliyetlerle kullanımı sağlanacaktır.
Ayrıca, bölgedeki Siemens şirketlerinde iç yapıya dönük olarak oluşturulmuş olan
· Başarılı pazarlama, ürün, hizmet ve yönetim kavramları,
· Üretim ve uzman kapasiteleri ve
· En iyi uygulama olarak nitelendirilebilecek dahili süreçler (pazarlama, bayi yönetimi, masraf aktarma sistematiği vb. ile
· stratejik işbirlikleri / tedarikçiler
saptanarak bunların bölgedeki diğer Siemens şirketlerinde de uygulamaya konulması hedeflenmektedir.
Bölge ile uzun tarihsel geçmişe dayanan bir ilişkimizin olması ve bölgede geçen yüzyıllarda ve yakın zamanlarda yaşanan bütün kargaşa ve problemlere rağmen kültürel bir mirasımızın yaşaması Türkiye olarak göz ardı edilemeyecek bir konudur. Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ve Macaristan gibi bazı ülkelerde halen bütün hızı ile sürmekte olan ve barışın ve istikrarın sağlanması ile bölgenin tümüne yayılacak olan yeniden yapılanma ve kalkınmanın sağlayacağı iş olanakları olayın diğer önemli boyutunu oluşturmaktadır. Siemens Türkiye olarak hedefimiz, bu olanakları kullanarak Avrupa Topluluğu ile bütünleşme yolunda çabalarını sürdüren ülkemize yeni açılımlar ve boyutlar sağlamak ve bu yolla bölge barış ve istikrarına katkıda bulunmaktır.