Türk Telekom yeniden Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanıyor

Özelleştirme kapsamında bulunan ve özelleştirme süreci devam eden Türk Telekom'da Hazine Müsteşarlığı'nı devre dışı bırakan ve Ulaştırma Bakanlığı'nı yeniden etkin kılan yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından, 29 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

“TELEFON ve Telgraf Yasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, AK Parti milletvekilleri Ahmet Koca, İbrahim Yılmaz ve Mahmut Göksu tarafından hazırlanmıştı. Yasayla, Türk Telekom'un özelleştirme bedelinin Hazine'ye aktarılması ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakların Hazine'de kalması öngörülüyor. Yasa ile Hazine'nin Türk Telekom'daki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil ve denetim gibi hak ve yetkilerin Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılması da hükme bağlanıyor.

Mevcut durumda, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeleri Ulaştırma Bakanlığı ile Hazine'nin bağlı olduğu bakanlıkların önerisiyle atanıyordu. Atamalar için Hazine'nin de onay vermesi gerekiyor. Yürürlük ve yürütme dahil toplam 5 maddeden oluşan yasaya göre, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nda imtiyazlı bir üye de Ulaştırma Bakanlığı'nca atanacak. İmtiyazlı hisse sahibinin genel kurula katılma ve konuşma hakkı olacak. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımına katılmayacak ve kardan pay alamayacak. Yasanın gerekçesinde, Türk Telekom'un tekel hakkının 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle kaldırıldığı, sektörün dinamik yapısı ve uluslararası boyutları sebebiyle rekabet edebilir bir yapının oluşturulmasının zorunlu olduğuna işaret edilerek şöyle deniliyor:

“Hazine Müsteşarlığı'nın Türk Telekom'daki pay sahipliğine dayalı oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkilerinin geçmişten gelen bir sektörel birikimi ile uzmanlığa sahip Ulaştırma Bakanlığı'nca kullanılması, buna karşın özelleştirme bedelinin Hazine Müsteşarlığı'na aktarılması ve pay sahipliğine dayalı mali hakların da Hazine Müsteşarlığı'nca kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.”
+

Yasada, Türk Telekom'un Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan özelleştirme stratejisi kapsamında, en az yüzde 51 hissesinin blok olarak satışı için 31 Mayıs 2004 tarihine kadar ilana çıkılması öngörülüyor. Yasa ile ayrıca Telgraf ve Telefon Yasası'na yapılan eklemelerle, Türk Telekom'un hisselerine sahip olduğu GSM operatörü Aycell Haberleşme ve Pazarlama A.Ş'nin bir başka şirketle birleşmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Düzenlemeye göre, Türk Telekom, Aycell'in borçtan arındırılarak birleşmeyle ortaya çıkacak ödenmiş toplam lisans ücretinin en fazla yüzde 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşmenin olacağı şirketin yüzde 40'ına sahip olması öngörülüyor. Birleşme, Türk Ticaret Yasası'nın birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki yasa hükümleri uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin birleşen şirketlerin genel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla tamamlanmış olacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin işlemler de Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Aycell ile Aria'nın birleşmesine geçen yıl karar verilmiş ve birleşme Telekomünikasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı. Birleşme ile, Türk Telekom ve Telecom Italia Mobile'nin baş harflerinden oluşan ‘TT ve TIM' adıyla kurulan ortak şirketin yüzde 40'ı Türk Telekom'a, yüzde 40'ı Telecom Italia Mobile'a, yüzde 20'si de İş Bankası'na ait bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi üzerine yaptığı teşekkür konuşmasında, bu yasanın çıkmasıyla birlikte, artık GSM piyasasında gerekli rekabet şartlarına sahip 3 şirketin faaliyet göstereceğini söyledi. Yıldırım, “Yabancı sermayenin ülkemize daha fazla gelmesinde ve gerekli güvenin sağlanmasında bu birleşme çok önemlidir” diye konuştu.

Yıldırım, yasa teklifinin Meclis komisyonlarında görüşülmesi sırasında, bu düzenleme ile birleşmenin hukuki altyapısındaki eksiklerin giderilmiş olacağını ve birleşme ile Aycell'in özelleştirilmiş olacağını söylemişti. Aycell-Aria birleşmesinin gerekçelerini açıklayan Yıldırım, Aria'nın Türkiye'de yaşadığı sorunlardan dolayı Türkiye'den çekilme kararı aldığını ve tahkime başvurduğunu, Aycell'in ise geçmiş iki yılda faaliyetlerinin iyi gitmediğini şirkete yaklaşık 2 katrilyon Lira'lık sermaye desteği verildiğini kaydetmişti.

Yıldırım Genel Kurul'daki konuşmasında, yasa ile Türk Telekom'un Hazine'ye ait yetkilerinin Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş olduğuna da işaret ederek, “Karar sürecinin hızlanması, hızla gelişen bu sektörde yatırımların yapılması ve sektörle ilgili kararların tek otoritede verilmesi sağlanmıştır” dedi.

Yıldırım, yasa teklifinin Meclis komisyonlarında görüşülmesi sırasında Türk Telekom'da üst yönetimin Ulaştırma Bakanlığı tarafından atanması konusunda Hazine ile hiçbir anlaşmazlık ve ihtilafları olmadığını ve Türk Telekom KİT statüsünde olmadığı için pratikte yaşanan sıkıntıları düzeltmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

Mevcut durumda Telekom Yönetim Kurulu üyeleri Ulaştırma Bakanlığı ile Hazine'nin bağlı olduğu bakanlık tarafından öneriliyor ve atamalar için Hazine'nin onay vermesi gerekiyor.

Yürürlük ve yürütme dahil toplam 5 maddeden oluşan Telgraf ve Telefon Yasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa'yı aynen yayımlıyoruz:

“Madde 1. 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17'nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı hisseyi temsilen bir üye bulundurulur. Bu üye Ulaştırma Bakanlığınca atanır. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi, sermaye artırımlarına katılmaz ve kârdan pay almaz.

Madde 2. Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 30: Özelleştirme bedeli, Hazine Müsteşarlığı'na aktarılmak ve Hazine Müsteşarlığı'nın mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığı'nda kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığı'nın Türk Telekom'daki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

Madde 3. Telgraf ve Telefon Kanununun geçici 7'nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Birleşme, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebilir.

Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve birleşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının en fazla yüzde 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin yüzde 40 payına sahip olur.

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hükümleri uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin genel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla tamamlanmış olur.

Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, kurumlar vergisinden; birleşmeyle ilgili bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usuli işlemler, Ulaştırma Bakanlığı'nca yürütülür.

Madde 4. Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5. Bu Kanun, hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.